Chiều 30-11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ký Công văn số 10367/VPCP-TCCV gửi Bộ Nội vụ và UBND tỉnh Hải Dương truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kết quả thanh tra công vụ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) tỉnh Hải Dương.

Xu ly nghiem ca nhan, to chuc vi pham trong viec bo nhiem lanh dao o So LD-TB va XH Hai Duong - Anh 1

Theo đó, về Báo cáo số 5309/BC-BNV ngày 10-11-2016 của Bộ Nội vụ về kết quả thanh tra công vụ tại Sở LĐ-TB và XH tỉnh Hải Dương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương: Khẩn trương ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc sở.

Xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm phù hợp chủ trương tinh giản biên chế và giảm số lượng cấp phó; thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Xem xét miễn nhiệm chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn. Tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân liên quan những vi phạm được phát hiện qua thanh tra theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Nội vụ: Ban hành kết luận thanh tra, tổ chức công bố kết luận thanh tra và công khai kết quả thanh tra theo quy định. Khẩn trương thực hiện nhiệm vụ nêu tại Điểm 2, Công văn số 7307/VPCP-TCCV ngày 1-9-2016 của Văn phòng Chính phủ; đề xuất việc quy định số lượng cấp phó của đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31-12-2016. Chủ động, tăng cường thanh tra công vụ, không để bị động khi đã có thông tin phản ánh, báo cáo từ các cơ quan khác hoặc Thủ tướng Chính phủ giao.