Ngày 12/11, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Đề án về Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và sửa đổi, bổ sung một số nội dung, quy trình về công tác cán bộ.

Xay dung tieu chuan chuc danh, tieu chi danh gia can bo dien Bo Chinh tri, Ban Bi thu quan ly - Anh 1

Đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và vụ trưởng ( trưởng ban) tổ chức cán bộ một số ban cán sự đảng, đảng đoàn bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương; đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy và Trưởng ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực phía Bắc.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập khu vực và quốc tế của đất nước là một nhiệm vị đặc biệt quan trọng của Đảng ta. Trong công tác cán bộ, đánh giá cán bộ là khâu quan trọng và là khâu khó nhất. Đánh giá cán bộ là tiền đề để làm tốt công tác phát hiện, tuyển chọn, bố trí, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng và kỷ luật cán bộ, giúp cán bộ phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, tiến bộ không ngừng.

Mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án là đánh giá thực trạng xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ, lãnh đạo quản lý và tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý nói chung và cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý hiện nay, tập trung đi sâu phân tích những mặt bất cập, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Đề án đề xuất khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí khung đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trọng thời kỳ hiện nay, làm cơ sở để các cấp, các ngành cụ thể hóa, xây dựng, ban hành tiêu chuẩn cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án; đánh giá về thực trạng xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý trong thời gian qua; quan điểm, nguyên tắc, đề xuất khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ và khung tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Các đại biểu tập trung đi sâu thảo luận, cho ý kiến về xây dựng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý - đây là nội dung trọng yếu của Đề án. Khung tiêu chí đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý được xây dựng với 2 nhóm tiêu chí chính: phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; kết quả thực hiện chức trách được giao. Các đại biểu nhấn mạnh việc xây dựng các tiêu chí đánh giá cán bộ cần bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI và khóa XII) về xây dựng Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung, quy trình về công tác cán bộ.

Hương Thủy