(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho UBND tỉnh Hưng Yên chuyển mục đích sử dụng 271.469 m2 đất để thực hiện Dự án xây dựng cơ sở II Trường Đại học Công đoàn tại tỉnh Hưng Yên theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hưng Yên tổng hợp diện tích đất sử dụng cho dự án nêu trên vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Quốc Hà