SGTT - UBND thành phố vừa chấp thuận chủ trương cho công ty TNHH Phòng khám gia đình TP.HCM đầu tư dự án xây dựng bệnh viện quốc tế tại lô C47 thuộc khu đô thị An Phú – An Khánh, phường An Phú, quận 2. Công ty TNHH Phòng khám gia đình TP.HCM chịu trách nhiệm thực hiện các cam kết để triển khai dự án, đóng góp kinh phí xây dựng hạ tầng và thực hiện hỗ trợ đào tạo và thiết bị y tế cho UBND quận 2. P.V