Vu an chim tau Can Gio: Cuu thu truong co quan dieu tra gui thu tay toi Bo truong To Lam - Anh 1