"Tôi không phải một nghệ sĩ. Chỉ có ca sĩ thì họ mới tranh nhau chữ danh chứ tôi thì..." - NTK Võ Việt Chung trả lời về danh vọng, tiền tài và sáng tạo nghệ thuật.