(HNMO) - Ngày 27/7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ định Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) làm ngân hàng phục vụ cho khoản tín dụng tài trợ cho Dự án “Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng”.

Dự án này có tổng mức đầu tư 71,830 triệu USD; trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới là 60 triệu USD, vốn đồng tài trợ Quỹ Phát triển chính sách và nguồn nhân lực của Chính phủ Nhật Bản là 0,83 triệu USD, số còn lại là vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Nhà nước, Trung tâm Thông tin tín dụng và Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam. Tổng Giám đốc Vietinbank chịu trách nhiệm thực hiện các quy định để phục vụ tốt việc thực hiện khoản tín dụng và khoản đồng tài trợ cho dự án này. N.H