Việt Nam là nước thứ hai ở Tây Thái Bình Dương đã được WHO lựa chọn tổ chức đánh giá độc lập chung (JEE) việc thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế (IHR) sau 9 năm Điều lệ có hiệu lực.

Kết quả chung về 19 lĩnh vực kỹ thuật thuộc bộ công cụ đánh giá thực hiện IHR của Đoàn công tác cho thấy Việt Nam đã thực hiện cam kết triển khai đầy đủ và duy trì, củng cố kết quả thực hiện IHR trong việc Phát hiện - Đáp ứng - Dự phòng các sự kiện y tế công cộng.

Đoàn công tác cũng đánh giá cao sự cam kết chính trị của Việt Nam trong triển khai chương trình an ninh y tế thông qua việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, triển khai các hoạt động cụ thể, phối hợp giữa Bộ Y tế với các bộ, ngành.

Viet Nam co trach nhiem trong dam bao an ninh y te - Anh 1

Đoàn công tác khuyến nghị Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành liên quan, tăng cường đầu tư tài chính, con người phục vụ công tác an ninh y tế để đảm bảo tính bền vững trong bối cảnh các nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài có thể sẽ bị cắt giảm.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, kết quả đánh giá của Đoàn công tác toàn diện, phản ánh được thực trạng triển khai IHR của Việt Nam. Khi có báo cáo kết quả chi tiết, Bộ Y tế sẽ chia sẻ tới các bộ, ngành liên quan để khẳng định sự cam kết có trách nhiệm của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện IHR đảm bảo an ninh y tế toàn cầu.

Thanh Hằng