Mỗi Phật bản mệnh đều có rất nhiều công đức đặc thù khác nhau, đều mang lại điều tốt lành cho bạn. Vì vậy người sinh năm Ngọ sẽ nhận được sự phù hộ, độ trì của Phật Đại Thế Chí Bồ Tát, tượng trưng cho ánh sáng và trí tuệ.

Phật bản mệnh tuổi Ngọ là Đại Thế Chí Bồ Tát tượng trưng cho ánh sáng và trí tuệ, có thể phù hộ cho những người sinh năm Ngọ thuận lợi bình an, dưới ánh sáng chiếu rọi của Ngài sẽ có được sức mạnh vô thượng.

Hình tượng Bồ Tát Đại Thế Chí - Phật bản mệnh tuổi ngọ.

Vi Phat nao do mang cho nguoi tuoi Ngo - Anh 1

Dây chuyền Phật bản mệnh Đại Thế Chí Bồ Tát cho người tuổi Ngọ. Ảnh: http://www.thientinh.vn/.

Bồ Tát Đại Thế Chí tay cầm cành hoa sen màu xanh. Hoa sen tượng trưng cho sự thanh khiết trong sạch chứa đựng sức mạnh tự tại vượt thoát khỏi bùn nhơ, thành tựu trí tuệ. Màu xanh của hoa sen tỏa ánh sáng xanh trên cõi trời tây phương tịnh độ, và còn là sức mạnh tinh tấn của chánh định, là trí tuệ siêu việt như trời biển tĩnh lặng rộng lớn bao la bát ngát.

Hình ảnh Bồ Tát Đại Thế Chí là một vị cư sĩ thân người nữ, cổ đeo chuỗi anh lạc, tay cầm cành hoa sen xanh, tâm định như gương, thanh tịnh như nước lặng. Bồ Tát biểu trưng năng lực người tu không bị khuất phục bởi danh lợi và ngũ dục, tham sân si không làm ô nhiễm, như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Bồ Tát Đại Thế Chí – Phật bản mệnh tuổi Ngọ có những hạnh nguyện gì?

Vi Phat nao do mang cho nguoi tuoi Ngo - Anh 2

Bồ Tát Đại Thế Chí là Phật Bản Mệnh của người tuổi Ngọ. Ảnh: lichvannien365.com.

Theo như kinh Bi Hoa phẩm Bồ Tát Thọ Ký chép thì, lúc chưa xuất gia Ngài là con trai thứ tư của vua Vô Tránh Niệm. Vua cha tin Phật và thường cúng dường Phật cùng chư Tăng, do nhân duyên đó Ngài thường gần gũi đức Phật Bảo Tạng và phát nguyện xuất gia tu hành và đắc đạo hiệu là Đại Thế Chí.

Bồ Tát Đại Thế Chí là tâm vô ngã và bình đẳng chân thật, không dụng tâm cố ý cho người thấy để tán dương khen ngợi, cũng không chấp vào công đức đã làm, không chấp tướng, không cầu danh. Hạnh vô ngã, vô trụ, vô phân biệt của Bồ Tát chẳng sinh một niệm gì cả, cũng không thấy có chứng, có đắc, có độ. Đó là chánh định và chánh niệm viên mãn tuyệt đối.

Nhờ vào trí tuệ tuyệt vời, ngài tu theo pháp môn niệm Phật tam muội mà thành chánh giác cứu độ muôn loài. Ngài cũng dùng ánh sáng trí giác soi sáng tâm địa cho chúng sanh trong các cõi tối tăm được giải thoát.

Ánh sáng trí tuệ chói rọi đến thâm tâm của con người, đến những nơi u ám của thế gian, để phá vỡ màn vô minh cứu khổ cho nhân loại. Tất cả chư Phật chư Bồ Tát nào cũng có hạnh nguyện đại từ bi và đại trí tuệ như Đức Phật A Di Đà và đó cũng là Phật tánh sáng suốt thanh tịnh, bất sanh bất diệt của con người.

Trí tuệ là thanh gươm tinh nhuệ cắt đứt mọi ràng buộc, vướng mắc trong cõi trần ai mà đức Đại Thế Chí đã đạt được trải qua nhiều kiếp tu hành tích lũy biết bao công phu.

Vì vậy, nếu muốn cầu bình an, may mắn, hạnh phúc, người sinh năm Ngọ nên đeo mặt dây chuyền hình tượng Phật bản mệnh tuổi Ngọ, sẽ được Ngài phù hộ cho tuổi của mình.

Huyền Trang (t/h)/Khoevadep