GD&TĐ - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đồng ý đưa vào Chương trình công tác năm 2017 và giao Ủy ban Dân tộc xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 3 đề án.

Uy ban Dan toc xay dung 3 de an - Anh 1

3 đề án gồm: 1- Đề án xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc 4 nhóm đối tượng, theo quy định tại Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ; 2- Đề án phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020; 3- Đề án xây dựng tiêu chí xác định xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 (không ban hành tiêu chí xác định thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135).

Để tránh trùng lắp với các chương trình, chính sách đã có hoặc đang được các Bộ, ngành xây dựng theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Dân tộc không xây dựng và trình ban hành 3 đề án: 1- Đề án xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số; 2- Đề án xây dựng chính sách ổn định dân cư cho đồng bào dân tộc thiểu số chưa định canh, định cư; 3- Đề án xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả vùng dân tộc thiểu số, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.

Thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 7/6/2016 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đề xuất nội dung chính sách hỗ trợ khởi nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, tổng hợp trong chính sách hỗ trợ khởi nghiệp chung; không ban hành chính sách riêng; thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đề xuất chính sách hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổng hợp chung; không ban hành chính sách riêng.

Ủy ban Dân tộc làm việc với các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các địa phương liên quan, thống nhất đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về chủ trương xây dựng Đề án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số chưa có điện lưới quốc gia sử dụng điện mặt trời phục vụ sinh hoạt.