ND - Những ngày Tháng Tám năm 1945, trong không khí sôi sục của cả nước vùng lên giành chính quyền từ tay Pháp, Nhật, vừa kêu gọi đấu tranh vũ trang, vừa tăng cường đấu tranh chính trị, tư tưởng, Mặt trận Việt Minh đã cho "xuất bản" hàng triệu tờ truyền đơn kêu gọi, cổ vũ đồng bào; kêu gọi các tầng lớp tay sai, bù nhìn theo Pháp, Nhật quay súng, ủng hộ Việt Minh... Một số tờ truyền đơn như thế còn được lưu giữ trong Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

Trong gian trưng bày số sáu, những tờ truyền đơn in rô-nê-ô trên giấy đã ngả mầu nhưng vẫn còn rõ chữ. Lời hiệu triệu của Việt Minh về việc hưởng ứng Lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, đề ngày 17-8, in trên ba mặt giấy khổ nhỏ. Lời hiệu triệu kêu gọi toàn thể đồng bào nhất tề đứng lên "phải hành động, phải cầm khí giới nổi dậy, thời cơ đã đến...". Lời hiệu triệu phân tích thời cơ đã đến, đó là cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai đã kết thúc với phần thắng của quân Đồng minh, phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh không điều kiện, tinh thần của cách mạng đang lên cao, lực lượng Việt Minh đã phất ngọn cờ đầu hướng dẫn quần chúng đấu tranh... Cùng với lời hiệu triệu, truyền đơn của Mặt trận Việt Minh kêu gọi đồng bào toàn quốc nổi dậy: "Giờ giải phóng của chúng ta đã đến", với tinh thần quyết tử "đầu ta có thể rụng, máu ta có thể đổ, xương ta có thể nát, nhà ta có thể tan, nhưng nước ta không thể mất", "chúng ta hãy muôn người như một, nhất quyết giết giặc cứu nước, hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ vững nền độc lập"... Không chỉ có truyền đơn kêu gọi chung toàn thể đồng bào, Mặt trận Việt Minh còn có các loại truyền đơn vận động, kêu gọi các tầng lớp nhân dân cùng tham gia Tổng khởi nghĩa. Truyền đơn "Hỡi các nhà trí thức Việt Nam" viết: "Con đường của những người hiểu rộng biết nhiều đã vạch rõ: Con đường ấy là con đường cách mạng, con đường tranh đấu để giải phóng cho dân tộc, cho tư tưởng. Trên con đường ấy người trí thức phải đóng vai tuồng làm lãnh đạo cho quốc dân, như thế mới xứng với dân tộc Việt Nam, xứng với danh nghĩa trí thức". Truyền đơn của Mặt trận và Đội tuyên truyền Việt Nam giải phóng quân kêu gọi, vận động đội ngũ "đổng lý, kỳ hào; tổng lý, trương tuần; quản, đội, cai, lính", tức là đội ngũ viên chức người Việt đang làm việc cho Pháp, Nhật hãy quay về phục vụ nhân dân, tham gia cách mạng, không hợp tác với quân xâm lược... Mặt trận phân tích, thời, thế của cách mạng và khuyên nhủ: "Anh em là người Việt Nam, anh em phải yêu nước Việt Nam, nòi giống Việt Nam hãy mau thống nhất..." và "vinh dự của các bạn là sự tự do, độc lập của dân tộc...". Ngẫm lại, những lời hiệu triệu, kêu gọi, vận động của Mặt trận Việt Minh trong thời điểm Tháng Tám năm 1945 lịch sử ấy như mang sức nặng ngàn cân. Những câu chữ trên tờ giấy bé nhỏ năm ấy đã góp phần không nhỏ trong việc cùng cả dân tộc giành lấy độc lập, tự do cho nước nhà.