- Hiện nay, tôi đang hưởng mức lương cơ bản là 1.000.000đ và lương thực lãnh bao gồm các khoản trợ cấp là 3.500.000đ. Vậy khi tôi nghỉ làm thì sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc theo mức nào? (Câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Lý, Thủ Đức, TP.HCM, lyf4@...).

Trả lời: Do bạn không nêu rõ thời gian bạn làm việc trong doanh nghiệp bao lâu cho nên chúng tôi cung cấp cho bạn Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động quy định: Người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động đã làm việc từ đủ 12 tháng trở lên quy định tại khoản 1 Điều 42 của Bộ luật Lao động trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại Điều 36 của Bộ luật Lao động. Điều 37, các điểm a, c, d và điểm đ khoản 1 Điều 38, khoản 1 Điều 41, điểm c khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung. Khoản 3 Mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động và Thương binh Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động quy định cách tính và chi trả tiền trợ cấp thôi việc được thực hiện như sau: Tiền trợ cấp thôi việc = tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp x tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc x 1/2 Trong đó: - Tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp là số năm người lao động làm việc tại doanh nghiệp được làm tròn theo nguyên tắc quy định tại khoản 5 Điều 14 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP. (Khoản 5 quy định như sau: Thời gian làm việc khi có tháng lẻ đối với người lao động làm việc trên 12 tháng được làm tròn như sau: + Từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 06 tháng làm việc. + Từ đủ 06 tháng đến 12 tháng được tính bằng 01 năm làm việc) - Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, bao gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ và phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có) quy định tại Điều 15 của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ. Điều 15 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định: Tiền lương làm căn cứ tính các chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là tiền lương theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi sự việc xảy ra, gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có). Như vậy căn cứ vào các quy định nêu trên của pháp luật lao động, bạn có thể hiểu rõ cách tính trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật. Hà My thực hiện Bạn đọc có thắc mắc về pháp luật, có thể gửi theo mẫu dưới đây: Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.