NDĐT- Ngày 20-8, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Trà Vinh, phối hợp triển khai thực hiện Dự án Choba về cải thiện vệ sinh cộng đồng vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2012-2015.

Mỗi hộ dân sau khi xây dựng nhà vệ sinh tự hoại sẽ được nhận mức thưởng 560.000 đồng. Các xã có tỷ lệ xây dựng nhà vệ sinh hợp tiêu chuẩn tăng 30% so với thời gian chưa tham gia dự án sẽ được thưởng lần 1 là 90 triệu đồng/xã; nếu tỷ lệ này tăng lên 95%, sẽ được thưởng lần 2 là 36 triệu đồng/xã.

Dự án với tổng kinh phí hơn 11,5 tỷ đồng do Tổ chức Đông Tây hội ngộ tài trợ trên địa bàn 19 xã, thuộc các huyện: Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải, Tiểu Cần.

Đây là những xã vùng nông thôn sâu, có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, có tỷ lệ hộ nghèo bình quân chiếm trên 21% và tỷ lệ hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh chiếm dưới 40%.

Mục tiêu của dự án, đến năm 2015 là làm tăng tỷ lệ người được tiếp cận vấn đề vệ sinh và thay đổi hành vi vệ sinh trong cộng đồng người nghèo trong vùng dự án; vận động gần 14.000 hộ nghèo và cận nghèo xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Dự án không hỗ trợ nguồn tài chính trực tiếp cho các hộ dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, mà thông qua các gói thưởng dành cho tuyên truyền viên cấp cơ sở, hộ gia đình và đơn vị xã để kích thích nhu cầu xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh và tăng tỷ lệ tiếp cận vệ sinh trong cộng đồng.