UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Giáo dục - Đào tạo tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục về phòng chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục - đào tạo.

TP.HCM dua noi dung phong chong tham nhung vao giang day trong nha truong - Anh 1

TP.HCM đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy (Ảnh: TL)

Theo đó, UBND TP chỉ đạo quyết liệt và có biện pháp tích cực trong việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12.6.2013 của Thủ tướng về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Theo UBND TP, việc giảng dạy nội dung phòng chống tham nhũng đối với cấp phổ thông trung học cần đặt trọng tâm vào việc giáo dục đạo đức liêm chính, kết hợp giảng dạy pháp luật về phòng chống tham nhũng với thời lượng phù hợp.

UBND TP chỉ đạo Sở Giáo dục - Đào tạo cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục - đào tạo trên địa bàn TP. Đồng thời, Sở cần đề xuất UBND TP xem xét biểu dương, khen thưởng đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện chỉ thị này.

Sở Thông tin - Truyền thông được giao phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo cơ quan thông tin, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng và kết quả trong công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn TP và việc triển khai thực hiện đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào các cơ sở giáo dục - đào tạo.

Phan Diệu