Ngày 2/11, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại (KN) và Luật Tố cáo (TC), nhằm đánh giá những mặt làm được cũng như rút ra các tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Tong ket 4 nam thi hanh Luat Khieu nai va Luat To cao - Anh 1

Hội nghị tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo tại Quảng Nam. Ảnh: Ngọc Phó

Sau khi Luật KN có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2012, UBND tỉnh Quảng Nam đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình số 32-CTTr/TU ngày 30/10/2014 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KN,TC”.

Nhằm cụ thể hóa Luật KN và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch và thành lập Ban Tiếp công dân của tỉnh. Ngoài ra, UBND tỉnh còn thường xuyên chỉ đạo trực tiếp công tác giải quyết KN trong các cuộc giao ban hàng tháng, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết đơn thư, nhất là lĩnh vực nhạy cảm như tranh chấp đất đai; đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư; thực hiện chính sách xã hội...

Giai đoạn từ năm 2012 – 2016, trên địa bàn tỉnh có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều khu, cụm công nghiệp, công trình trọng điểm của quốc gia và của tỉnh được hình thành và triển khai như: Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, dự án mở rộng quốc lộ 1, đường Thanh niên ven biển...; liên quan đến thu hồi đất dẫn đến hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng nên việc phát sinh KN là tất yếu.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giải quyết KN, lãnh đạo các cấp, ngành luôn quan tâm, chỉ đạo tiếp công dân, giải quyết KN. Các địa phương đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác tiếp công dân”, kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân và giải quyết KN.

Trong 4 năm qua, toàn tỉnh đã tiếp nhận 16.530 đơn thư các loại, trong đó có 6.647 đơn KN. Qua phân loại có 2.044 vụ việc/2.789 đơn KN thuộc thẩm quyền giải quyết của lãnh đạo các cấp, kết quả đã giải quyết gần 100% số vụ việc, qua đó thu hồi cho Nhà nước 180 triệu đồng và 30.950 m 2 đất, trả lại quyền lợi hợp pháp của công dân gần 3,6 tỷ đồng và 124.518 m 2 đất.

Nhìn chung, công tác xử lý đơn, giải quyết KN ở Quảng Nam có nhiều chuyển biến tích cực; tiếp nhận, quản lý, xử lý đơn cơ bản được chặt chẽ, phân cấp đúng thẩm quyền; giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng quy trình quy định; hạn chế khiếu kiện đông người, phức tạp; tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện.

Từ thực tiễn vẫn còn một số tồn tại như: Ý thức tuân thủ pháp luật về KN và giải quyết KN trong một bộ phận cán bộ, công chức và Thủ trưởng đơn vị chưa được đề cao đúng mức. Một số vụ việc phức tạp, nhất là KN về đất đai có liên quan đến yếu tố lịch sử còn lúng túng, kéo dài thời gian giải quyết. Ở một số đơn vị cán bộ làm công tác tiếp dân, tham mưu xử lý đơn còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ.

Công tác hòa giải ở cấp cơ sở chưa được quan tâm đúng mức, nhiều địa phương bố trí cán bộ chưa đủ năng lực, kinh nghiệm, nên việc hòa giải tại cơ sở chưa đạt hiệu quả cao. Một số nơi chưa bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ giải quyết đơn KN, dẫn đến vụ việc kéo dài, vi phạm quy định của Luật KN.

Quảng Nam cũng kiến nghị các cơ quan Trung ương nên hướng dẫn thi hành Điều 6, Điều 67, Điều 68 Luật KN năm 2011 để có cơ sở xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ để xảy ra vi phạm và xử lý trách nhiệm đối với công dân cố tình KN sai sự thật...

Cùng thời gian trên, toàn tỉnh đã tiếp nhận 226 đơn TC, qua phân loại, có 197 vụ việc/226 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp. Kết quả giải quyết số vụ việc TC đúng là46 vụ việc, 105 vụ việc TC sai và TC có đúng có sai là45 vụ việc.

Qua giải quyết TC đã thu hồi về cho Nhà nước 572 triệu đồng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho 34 công dân, trả lại cho công dân 76 triệu đồng và 121 m 2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 18 cá nhân có liên quan, chuyển Cơ quan điều tra 1 vụ gồm 1 đối tượng.

Để có được những con số đầy ý nghĩa trên, UBND tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, TTCP và Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác thi hành Luật TC; ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo nhằm tiếp tục tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn TC trên địa bàn; đặc biệt là các vụ TC phức tạp.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trong việc chấp hành và thực hiện các quy định pháp luật TC, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót.

Kết quả nêu trên không chỉ góp phần phát huy dân chủ, giữ vững sự ổn định về chính trị - xã hội; góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí; làm trong sạch bộ máy công quyền; mà còn làm tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tỉnh cũng đã đưa ra nhiều kiến nghị về thẩm quyền giải quyết TC, thời hiệu TC, về thời hạn giải quyết TC, bảo vệ người TC và khen thưởng người TC; vấn đề xử lý hành vi vi phạm pháp luật TC...

Ngọc Phó