Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC) - CTCP vừa tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và ra mắt ban lãnh đạo mới với 5 thành viên.

Tong Cong ty Tu van Xay dung Viet Nam ra mat ban lanh dao moi - Anh 1

Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC) - CTCP vừa tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và ra mắt ban lãnh đạo mới với 5 thành viên. Ảnh: baoxaydung.com.vn

Cổ đông VNCC tham dự Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 5 thành viên: Ông Thân Hồng Linh, ông Trần Đức Toàn, ông Trần Bình Trọng, bà Nguyễn Thị Tố Trinh, ông Nguyễn Lâm Cường. Đại hội cũng bầu Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên: Bà Cung Lan Khanh, bà Nguyễn Thị Đoan Trang và ông Lê Anh Dũng.

Trong phiên họp đầu tiên, Hội đồng Quản trị mới đã bầu: Ông Thân Hồng Linh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị; bà Cung Lan Khanh giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát và bổ nhiệm ông Trần Đức Toàn giữ chức Tổng Giám đốc. Các thành viên Ban lãnh đạo mới cũng đã ra mắt trước toàn thể Đại hội.

Trước đó, tháng 1/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) với hình thức cổ phần hóa bán bớt phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp . Theo đó, VNCC có vốn điều lệ hơn 357,7 tỷ đồng, cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty là Bộ Xây dựng.

Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu: Tổng số cổ phần là 35.774.448 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó, 18.244.968 cổ phần nhà nước, chiếm 51% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động là 1.779.500 cổ phần, chiếm 4,97% vốn điều lệ.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 413 người; tổng số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - Công ty Cổ phần là 413 người.

Quang Hưng