Có hai vấn đề lớn được Trung ương Đảng đưa ra thảo luận cho ý kiến tại Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương khóa XII vừa diễn ra tuần qua là Đổi mới mô hình tăng trưởng và Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong: Nghiem tuc thuc hien chu truong ve tich tu dat nong nghiep - Anh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Một trong những yêu cầu cấp bách của Đổi mới mô hình tăng trưởng là ưu tiên nguồn lực cho tái cơ cấu Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là nội dung quan trọng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành phần lớn trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị.

Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng, phải nghiêm túc thực hiện chủ trương về tích tụ, tập trung quyền sử dụng đất nông nghiệp, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người nông dân. Ưu tiên bố trí nguồn lực để bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn Đề án cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Theo Tổng Bí thư, Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, nền nông nghiệp nhiệt đới với nhiều tiềm năng, lợi thế của nước ta cần được ưu tiên quan tâm đầu tư, cơ cấu lại, hướng tới một nền nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái bền vững, hiệu quả; phát triển chuỗi nông sản thực phẩm sạch, an toàn và nông sản thực phẩm hữu cơ phục vụ đời sống nhân dân và xuất khẩu.

“Chuyển mạnh từ sản xuất theo hộ gia đình riêng lẻ sang sản xuất theo hộ gia đình liên kết trong hợp tác xã kiểu mới và các mô hình kinh tế hợp tác khác. Tăng cường liên kết "bốn nhà": Nhà nông - Nhà nước - Nhà đầu tư - Nhà khoa học. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KHCN phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng để lựa chọn phát triển các sản phẩm phát huy lợi thế so sánh của từng địa phương, từng vùng và cả nước”, Tổng Bí thư nhấn mạnh về một số giải pháp được Trung ương thảo luận.

Về Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, theo Tổng Bí thư, cái mới lần này là Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Trong đó nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường XHCN, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; thậm chí sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng.