Ngày 22/9, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã kiểm tra việc tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho bộ, cơ quan, địa phương việc cập nhật nhiệm vụ lên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi tại Văn phòng Chính phủ.

To cong tac cua Thu tuong lam viec voi Van phong Chinh phu - Anh 1

Báo cáo đoàn kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Tùng cho biết từ đầu năm tới ngày 31/8, Văn phòng Chính phủ đã tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng ban hành 13.733 văn bản (không kể văn bản mật), trong đó có 1.154 văn bản có giao nhiệm vụ cụ thể, với 6.272 nhiệm vụ mà các bộ, cơ quan, địa phương phải thực hiện. Qua theo dõi, đôn đốc, đã có 2.723 nhiệm vụ đến hạn phải hoàn thành, trong đó có 2.501 nhiệm vụ đã hoàn thành (chiếm 91,8%), còn 222 nhiệm vụ quá hạn nhưng chưa thực hiện xong.

V. Thắng