Nhận thức đúng tình hình quốc tế và những đặc điểm nổi bật của thế giới hiện nay sẽ giúp Đảng và Nhà nước ta có những hoạch định đường lối đúng đắn cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.