(VEN) - Với nhu cầu tăng 16-17%/năm, điện đang là lĩnh vực cung không đáp ứng đủ cầu, do đó thu hút mối quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư.