Sau khi đánh giá kết quả việc triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp phường ở 12 quận nội thành, Sở Nội vụ TP Hà Nội đã chính thức triển khai ứng dụng dịch vụ này ở 6 huyện ngoại thành kể từ ngày 1/10.