Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn tổ chức Mặt trận các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Mục đích đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo những chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của tập thể và cá nhân; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực trong xã hội. Góp phần làm cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung, nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, hành động tự giác trong các hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên, các đoàn viên, hội viên. Ban Thường trực đề nghị MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền tấm gương của những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những địa phương, tổ chức, đơn vị có cách làm hay, sáng tạo trong việc duy trì và phát huy kết quả sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động. Tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng của nước ta hiện nay. Gắn nội dung tuyên truyền với việc tuyên truyền kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận các cấp chủ trì, đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động "Ngày vì người nghèo” và cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời, xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trên cơ sở hướng dẫn xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động xây dựng chuẩn mực đạo đức, tác phong của cán bộ Mặt trận cấp mình theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách cụ thể, ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện. Minh Quân