Nếu không hoàn thành đúng hạn hoặc bố trí vốn không đúng quy định, các biện pháp cắt giảm toàn bộ vốn sẽ được thực hiện để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi các khoản vốn ứng trước hoặc điều chỉnh cho các bộ, ngành trung ương và địa phương khác.

Tính đến tháng 11/2016, tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách nhà nước chỉ đạt 70,2% kế hoạch, trong đó vẫn còn 12 bộ, ngành trung ương và 1 địa phương giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn ngân sách nhà nước. Vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân đạt kết quả rất thấp, chỉ đạt 46,6% so với kế hoạch, trong đó có 2 bộ và 15 địa phương giải ngân dưới 50% kế hoạch.

Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ để bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công năm 2016 và yêu cầu các bộ, ngành trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng thời đưa ra hình thức cắt giảm vốn, vốn kế hoạch và yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành trung ương và địa phương phải nghiêm khắc kiểm điểm trách nhiệm.

Thu tuong yeu cau cat toan bo von chua phan bo neu khong trinh phuong an chi tiet - Anh 1

Theo đó, các bộ, ngành trung ương và địa phương đến ngày 30/11/2016 giải ngân dưới 50% kế hoạch phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây chậm trễ tiến độ giải ngân.

Đối với bộ, ngành trung ương và địa phương giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 đến ngày 30/11/2016 dưới 50% kế hoạch vốn được giao sẽ phải báo cáo phương án cắt giảm kế hoạch vốn nước ngoài trước 5/12/2016.

Trừ số đã giải ngân và số vốn kế hoạch giữ lại (vốn cho các dự án kết thúc Hiệp định năm 2016 theo khả năng thực hiện và giải ngân đến ngày 31/1/2017 và số vốn phải thanh toán đến ngày31/1/2017 cho phần mua sắm trang thiết bị đã ký hợp của các dự án kết thúc Hiệp định sau năm 2016), Thủ tướng yêu cầu cắt giảm toàn bộ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 của các dự án chưa ký kết Hiệp định hoặc đã ký kết Hiệp định nhưng nhà tài trợ không cấp tiền trong năm 2016 do chưa đủ điều kiện giải ngân.

Đối với số còn lại, sẽ cắt giảm 80% số vốn nước ngoài còn lại đối với bộ, ngành trung ương và địa phương giải ngân dưới 10% kế hoạch; cắt giảm 50% số vốn nước ngoài còn lại đối với bộ, ngành trung ương và địa phương giải ngân từ 10% đến dưới 30% kế hoạch; cắt giảm 30% số vốn nước ngoài còn lại đối với bộ, ngành trung ương và địa phương giải ngân từ 30% đến dưới 50% kế hoạch.

Người đứng đầu các bộ, ngành trung ương và địa phương phải nghiêm khắc kiểm điểm trách nhiệm nếu không giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2016 được giao.

Các bộ, ngành trung ương và địa phương giải ngân được từ 80% kế hoạch vốn nước ngoài trở lên gửi Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính danh mục dự án và mức vốn bổ sung kế hoạch năm 2016 trước ngày05/12/2016 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, nếu có nhu cầu bổ sung vốn cho các dự án kết thúc Hiệp định trong năm 2016 và các dự án kết thúc Hiệp định sau năm 2016 đã có khối lượng thực hiện, cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Thủ tướng cũng yêu cầu số vốn bổ sung đến ngày 31/1/2017 giải ngân được hết.

Thủ tướng giao các bộ, ngành trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 (bao gồm danh mục dự án từ nhóm B trở lên bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương) và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017.

Thời hạn chót để các bộ, ngành trung ương và địa phương gửi phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017 và phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 lần lượt là 05/12/2016 và 10/12/2016.

Nếu không hoàn thành đúng hạn hoặc bố trí vốn không đúng quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cắt giảm toàn bộ vốn này để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi các khoản vốn ứng trước hoặc điều chỉnh cho các bộ, ngành trung ương và địa phương khác.

Chi tiết Công văn