Các cơ quan nhà nước cắt giảm 10% chi tiêu hành chính, các doanh nghiệp phải rà soát tất cả các khoản chi nhằm hạ giá thành và phí lưu thông. Mọi gia đình, cá nhân triệt để tiết kiệm tiêu dùng, nhất là nhiên liệu, năng lượng.