Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam xây dựng kế hoạch hành động tổng thể để tăng cường tự do hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư nội khối.