TT - UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về giao chỉ tiêu thu, nộp quĩ phòng chống lụt bão năm 2008. Theo đó, công dân nam từ 18 đến hết 60 tuổi, nữ từ 18 đến hết 55 tuổi phải đóng góp vào quĩ phòng chống lụt bão với mức 6.000 đồng/người/năm.