Chuyện bắt đầu từ một cái nút áo, nhỏ xíu, nhưng đã bị đủ thứ nhiêu khê biến dạng thành một sự gian dối không nhỏ. Nào ai muốn vậy, mà nó vẫn xảy ra như vậy!