Theo tin từ Thanh tra tỉnh: 9 tháng đầu năm 2010, ngành thanh tra tỉnh đã thực hiện 94 cuộc thanh tra toàn diện và phòng, chống tham nhũng và đã phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 26,2 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, ngành đã có 4 cuộc thanh tra tại các dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. Kết quả thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm, với tổng giá trị gần 6 tỷ đồng. Lĩnh vực tài chính, ngân sách, các cấp cũng đã tiến hành 13 cuộc thanh tra, trong đó 7 cuộc đã có kết luận, với tổng số tiền sai phạm gần 5,3 tỷ đồng. Ở lĩnh vực quản lý, sử dụng đất, Thanh tra tỉnh đã có 2 cuộc thanh tra, phát hiện nhiều sai phạm như quản lý, sử dụng đất kém hiệu quả, thực hiện sai quy hoạch, chiếm dụng tiền sử dụng đất. Thanh tra huyện và các ngành cũng đã thanh tra 21 cuộc, phát hiện sai phạm sử dụng đất lên tới 40.508 m2. Ngành đã kiến nghị xử lý và thu hồi về cho ngân sách Nhà nước gần 11,2 tỷ đồng; đồng thời kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 2 tập thể và 19 cá nhân có sai phạm lớn. Nguyễn Chung