QĐND - Trên cơ sở kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2011, trước yêu cầu mới của nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ xây dựng quân đội, phương hướng nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2012 được Tổng cục Chính trị xác định: Quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2012; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và sự nghiệp quốc phòng. Tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng; tích cực đổi mới hình thức, phương pháp tiến hành CTĐ, CTCT; nâng cao chất lượng chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị; tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, tạo sự nhất trí cao về nhận thức, tư tưởng và hành động; bảo đảm cho quân đội luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ; tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; chủ động làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch…

QĐND - Trên cơ sở kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2011, trước yêu cầu mới của nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ xây dựng quân đội, phương hướng nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2012 được Tổng cục Chính trị xác định: Quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2012; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và sự nghiệp quốc phòng. Tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng; tích cực đổi mới hình thức, phương pháp tiến hành CTĐ, CTCT; nâng cao chất lượng chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị; tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, tạo sự nhất trí cao về nhận thức, tư tưởng và hành động; bảo đảm cho quân đội luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ; tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; chủ động làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch…

Từ phương hướng, nhiệm vụ nêu trên, Tổng cục Chính trị cũng xác định cụ thể hệ thống biện pháp đồng bộ trong triển khai thực hiện; trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp. Đặc biệt, năm 2012, Tổng cục Chính trị tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CTĐ, CTCT đối với các đơn vị trong toàn quân, chú trọng hướng mạnh về cơ sở; đánh giá kết quả thông qua cơ sở…

Lê Ngọc Long