Sở này yêu cầu các phòng GDĐT cần chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Mĩ thuật, Âm nhạc, Công nghệ, Thể dục, cán bộ tư vấn trường học, nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị dạy học.

Tang cuong quan li doi ngu giao vien, can bo quan li giao duc - Anh 1

Việc bố trí, sắp xếp, phân công giáo viên trong các nhà trường phải đảm bảo cân đối, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Sở GD&ĐT, Phòng GDĐT, Hiệu trưởng nhà trường tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc trong quá trình thực hiện; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.

Riêng Trường THPT Dân lập Hùng Vương, Sở GD&ĐT yêu cầu bố trí có đủ đội ngũ giáo viên cơ hữu, đảm bảo về chất lượng tham gia giảng dạy; tập trung các giải pháp nâng cao việc duy trì sĩ số, chất lượng và hiệu quả giáo dục.