CTCP chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ như sau:

Tài liệu đính kèm: SBS: Kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ