Điều 1. Từ ngày 01 tháng 07 năm 2008, điều chỉnh tăng lãi suất tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bằng Đồng Việt Nam dưới hình thức bắt buộc phát hành ngày 17 tháng 3 năm 2008 (theo Quyết  định số 346/QĐ-NHNN ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc) từ 7,8%/năm lên 13%/năm, áp dụng đối với thời hạn thanh toán còn lại của tín phiếu.