QĐND- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 112/2011/NĐ-CP quy định về công chức xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã). Theo Nghị định này, việc tuyển dụng công chức cấp xã phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh và số lượng công chức cấp xã theo từng chức danh được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao.

Đối với các chức danh Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội: Thực hiện việc tuyển dụng thông qua thi tuyển. Đối với các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có thể thực hiện việc tuyển dụng thông qua xét tuyển. Việc bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã thực hiện theo quy định của Luật Dân quân tự vệ và Pháp lệnh Công an xã.

Nghị định cũng quy định cụ thể về: Điều động, tiếp nhận công chức cấp xã từ xã, phường, thị trấn này đến làm việc ở xã, phường, thị trấn khác; thôi việc, thủ tục nghỉ hưu, xử lý kỷ luật với công chức cấp xã và nội dung quản lý công chức cấp xã.

Nghị định mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-2-2012./.

Nguyệt Minh