Ngày 29/9/2016,TCty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc xác định chi phí thiết kế Hợp phần hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã thuộc Dự án hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa.

Quy dinh chi phi thiet ke Du an ho chua nuoc Cua Dat, Thanh Hoa - Anh 1

Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có Công văn số 2589/BXD-KTXD ngày 17/11/2016 trả lời như sau:

Chi phí tư vấn thiết kế được hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Đối với công tác thiết kế Hợp phần hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã thuộc Dự án hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa thì dự toán chi phí thiết kế kỹ thuật xác định bằng tỷ lệ % quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD tương ứng với chi phí xây dựng được duyệt giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công như đề nghị tại văn bản số 733/HEC-KD.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan.

Đoan Trang