Đường tỉnh là đường nối trung tâm hành chính của tỉnh với trung tâm hành chính của huyện hoặc trung tâm hành chính của tỉnh lân cận...

Các bạn tham gia giao thông, nhất là người điều khiển xe cơ giới phải tuân thủ quy tắc giao thông và các đơn vị có liên quan trong Ngành ta cần biết và nắm vững quy định phân 6 loại đường bộ, được nêu tại Điều 39 Luật Giao thông đường bộ 2008 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009. Cụ thể như sau: Mạng lưới đường bộ được chia thành 6 hệ thống, gồm quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị và đường chuyên dùng, quy định như sau: 1. Quốc lộ là đường nối liền Thủ đô Hà Nội với trung tâm hành chính cấp tỉnh; là đường nối liền trung tâm hành chính cấp tỉnh với nhau từ 3 địa phương trở lên; là đường nối liền từ cảng biển quốc tế, cảng hàng không quốc tế đến các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính trên đường bộ; là đường có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của vùng, khu vực. 2. Đường tỉnh là đường nối trung tâm hành chính của tỉnh với trung tâm hành chính của huyện hoặc trung tâm hành chính của tỉnh lân cận; là đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 3. Đường huyện là đường nối trung tâm hành chính của huyện với trung tâm hành chính của xã, cụm xã hoặc trung tâm hành chính của huyện lân cận; là đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện. 4. Đường xã là đường nối trung tâm hành chính của xã với các thôn, làng, ấp, bản và đơn vị tương đương hoặc đường nối với các xã lân cận; là đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của xã. 5. Đường đô thị là đường trong phạm vi địa giới hành chính nội thành, nội thị. 6. Đường chuyên dùng là đường chuyên phục vụ cho việc vận chuyển, việc đi lại của một hoặc một số cơ quan, tổ chức, cá nhân.