Nhằm phối hợp trong việc tuyên truyền, tăng cường công tác dân vận và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh và Ban Nội chính Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016 - 2020.

Trong chương trình, các cơ quan sẽ phối hợp tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh cụ thể hóa những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận; đề xuất những giải pháp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh đó, các cơ quan phối hợp trao đổi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân và những vấn đề liên quan để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Đồng thời, phối hợp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang làm tốt nghiệp vụ về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác vận động quần chúng, công tác thanh tra.

Căn cứ chương trình, hàng năm các cơ quan phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, đồng thời cuối năm đánh giá kết quả thực hiện. Sau 3 năm, 6 cơ quan sẽ tiến hành tổ chức hội nghị sơ kết và sau 5 năm tổ chức hội nghị tổng kết.

Trọng Tài