Mỗi gia đình có người thiệt mạng nhận 3 triệu đồng, người bị thương- 1 triệu đồng, nhà sập hoàn toàn- 6 triệu đồng, nhà hư hỏng nặng- 3 triệu đồng; cấp 15kg gạo cho mỗi người dân vùng lũ thiếu đói trong vòng 1 tháng