B�c s) Th�ch gi�i �p t�t c� th�c m�c c�a c�c m� b�u v� v�n � dinh d��ng cing nh� c�c v�n � quan tr�ng kh�c trong thai k�.

Ng�y 16/9, b�c s) Th�n Tr�ng Th�ch (Gi�ng vi�n �i h�c Y D��c - TP.HCM, hi�n ang c�ng t�c t�i B�nh vi�n H�ng V��ng) l� kh�ch m�i ch�nh trong bu�i Workshop �u ti�n do Eva.vn t� ch�c d�nh ri�ng cho M� b�u v� B� v�i ch� � Dinh d��ng cho b� b�u + Th�c h�nh c�ch ch m s�c m� v� b�.

Trong ch��ng tr�nh, b�c s) Th�ch � t�n t�nh gi�i th�ch nh�ng v�n � dinh d��ng ��c nhi�u m� b�u quan t�m nh�t.

Quan ni�m v� nh�ng m�n n g�y s�y thai: N�u m� b�u s�, t�t nh�t kh�ng n�n n - Anh 1

Tr��c ti�n, m�t trong nh�ng v�n � m� b�u n�o cing g�p ph�i ch�nh l� �m ngh�n trong 3 th�ng �u. Nhi�u ng��i lo l�ng khi b� �m ngh�n, kh�ng th� n u�ng g� th� con s� b� �nh h��ng, kh�ng � ch�t dinh d��ng � ph�t tri�n.

Quan ni�m v� nh�ng m�n n g�y s�y thai: N�u m� b�u s�, t�t nh�t kh�ng n�n n - Anh 2

B�c s) Th�ch c� m�t t�i bu�i Workshop M� b�u v� B� do Eva.vn t� ch�c � t� v�n, gi�i �p th�c m�c cho c�c m� v� v�n � dinh d��ng trong thai k�.

B�c s) Th�ch cho bi�t tr�n 90% thai ph� b� �m ngh�n v� m�i ng��i c� m�t m�c � kh�c nhau. C� ng��i ngh�n kh�ng n u�ng ��c g� nh�ng cing c� ng��i ngh�n l�i n nhi�u, ng� nhi�u. �m ngh�n l� do n�i ti�t t� c�a thai k� g�y ra n�n th��ng �t ph�i can thi�p y t�, Trong tr��ng h�p thai ph� ngh�n kh�ng ch�u �ng n�i th� c� th� u�ng thu�c h� tr� nh�ng cing c� ph�n �nh h��ng �n thai.

L�i khuy�n b�c s) Th�ch d�nh cho nh�ng m� b�u l� n�n c� ch� � n h�p l�, n v�a ph�i, kh�ng n nhi�u qu� v� cing kh�ng ��c � b�ng �i. N�u ngh�n qu� kh�ng  n ��c th� m� b�u cing kh�ng c�n �p b�n th�n v� thai nhi l�y dinh d��ng ch� y�u qua m�u c�a m� n�n n�u m� kh�ng n m�t v�i b�a cing kh�ng sao.

Quan ni�m v� nh�ng m�n n g�y s�y thai: N�u m� b�u s�, t�t nh�t kh�ng n�n n - Anh 3

Theo b�c s) Th�ch, ng��i m� c�n t ng bao nhi�u c�n trong thai k� c�n t�y v�o ch� s� BMI tr��c khi mang thai. N�u m� c� ch� s� BMI b�nh th��ng th� ch� c�n t ng t� 10-12kg c�n n�u ng��i b� th�a c�n th� ch� c�n t ng 7-8kg.

� t ng c�n chu�n th� m� c�n c� ch� � n u�ng h�p l�. Hi�n nay, nhi�u m� b�u cho r�ng kh�ng n�n n tinh b�t v� tinh b�t d� l�m m� b�o. Tuy nhi�n, b�c s) Th�ch gi�i th�ch b� ho�n to�n tinh b�t cing kh�ng t�t v� tinh b�t l� ngu�n cung c�p n ng l��ng ch�nh, m� ki�ng tinh b�t s� d� m�t m�i.

Quan ni�m v� nh�ng m�n n g�y s�y thai: N�u m� b�u s�, t�t nh�t kh�ng n�n n - Anh 4

C�ng xu�t hi�n v�i b�c s) Th�ch l� n� di�n vi�n Ng�c Lan.

M�i ng��i mu�n bi�t m�nh c�n n bao nhi�u tinh b�t m�t ng�y th� n�n i kh�m � ��c b�c s) t� v�n c� th�. N�u s� d�ng tinh b�t v� � ng�t nhi�u, m� d� b� l�n c�n qu� m�c, d�n �n nguy c� ti�u ��ng thai k�. M� b� ti�u ��ng thai k� s� d�n �n hai v�n �, m�t l� em b� c� th� b� �t t�, thai l�u, m�t tim thai �t ng�t. Hai l� em b� s� b� th�a c�n, c� nguy c� b� h� ��ng huy�t v� c� th� d�n t�i t� vong ngay khi v�a ra �i.

Quan ni�m v� nh�ng m�n n g�y s�y thai: N�u m� b�u s�, t�t nh�t kh�ng n�n n - Anh 5

C�c m� b�u h�o h�ng l�ng nghe t�ng l�i khuy�n c�a b�c s) Th�ch.

� h�n ch� nguy c� ti�u ��ng thai k�, m� n�n h�n ch� tinh b�t v� � ng�t trong thai k�. Hai m�n m� nhi�u m� b�u "nghi�n" l� s�u ri�ng v� tr� s�a n�n ��c �a v�o danh s�ch h�n ch� v� ch�ng ch�a r�t nhi�u ��ng. M� b�u cing n�n n nhi�u rau, gi�p t ng c�n v�o con m� kh�ng th�a ��ng cing nh� nhu�n tr�ng, tr�nh t�o b�n.

C�c m� b�u cing kh�ng c�n qu� lo l�ng chuy�n c�n n�ng c�a b�. C�n n�ng ti�u chu�n c�a c�c b� Vi�t Nam l� t� 2,9-3,2kg. C�n n�ng em b� l�n kh�ng h�n l� t�t v� em b� to th� nhu c�u l�n, n�u ko �p �ng � r�t d� b� h� ��ng huy�t. Em b� l�n cing c� nguy c� r�i lo�n isulin v� sau n�y l�n l�n d� b� �i th�o ��ng.

Quan ni�m v� nh�ng m�n n g�y s�y thai: N�u m� b�u s�, t�t nh�t kh�ng n�n n - Anh 6

Khi mang thai, �c bi�t l� mang thai l�n �u, c�c m� th��ng c� xu h��ng h�c h�i kinh nghi�m t� nh�ng ng��i i tr��c. L�c n�y, nh�ng l�i truy�n mi�ng r�ng n m�n n�y s�y thai, n m�n kia con k�m ph�t tri�n hay b� d� t�t s� l�m c�c m� hoang mang.

Quan ni�m v� nh�ng m�n n g�y s�y thai: N�u m� b�u s�, t�t nh�t kh�ng n�n n - Anh 7

T�ng th�c m�c c�a c�c m� b�u �u ��c b�c s) Th�ch gi�i �p m�t c�ch d� hi�u, c�n k�.

Gi�i th�ch cho v�n � n�y, b�c s) Th�ch cho bi�t trong 3 thai �u thai k� l� giai o�n ph�i h�nh th�nh c�c c� quan ch�nh v� r�t d� x�y ra s�y thai. Nhi�u em b� b� s�y l� do v�n � nhi�m s�c th�, kh�ng h� li�n quan �n th�c ph�m.

Nh�ng l�i �n v� chuy�n n c�i n�y c�i kia s�y thai l� ho�n to�n ch�a c� c� s� khoa h�c. v� khoa h�c cing kh�ng c� � �nh ch�ng minh chuy�n n�y. V�y n�n vi�c m� b�u c� n hay kh�ng l� t�y v�o s� l�a ch�n c�a c�c b�n. N�u c� lo l�ng, v�a n v�a lo n�m n�p th� t�t nh�t l� kh�ng n�n n.

Quan ni�m v� nh�ng m�n n g�y s�y thai: N�u m� b�u s�, t�t nh�t kh�ng n�n n - Anh 8

Trong ph�n cu�i ch��ng tr�nh, b�c s) Th�ch � d�nh th�i gian � giai �p th�c m�c c�a c�c m� b�u. T�ng c�u h�i �u ��c b�c s) gi�i th�ch c�n k� v� t� v�n h��ng gi�i quy�t. D��i �y l� nh�ng c�u h�i ��c c�c m� quan t�m nhi�u nh�t.

Quan ni�m v� nh�ng m�n n g�y s�y thai: N�u m� b�u s�, t�t nh�t kh�ng n�n n - Anh 9

C�c m� b�u h�o h�ng tham gia �t c�u h�i � ��c b�c s) gi�i �p.

C�u h�i 1: Em ang mang thai 27 tu�n v� b� r�i lo�n dung n�p ��ng. V�y n�u em n m�t l��ng �t ��ng v� d� 1/8 b�nh trung thu th� c� v�n � g� kh�ng hay ph�i ki�ng ho�n to�n. 

Tr� l�i: R�i lo�n dung n�p ��ng r�t d� d�n �n �i th�o ��ng thai k� n�n ngay t� khi ph�t hi�n b�nh b�n n�n i�u ch�nh ch� � n. B�n n v�i m�t l��ng �t nh�ng b�n kh�ng th� bi�t trong � c� bao nhi�u Kcal, n v�o s� t ng bao nhi�u ��ng n�n t�t nh�t l� kh�ng n�n n.

C�u h�i 2: Khi mang b�u c� c�n u�ng b� sung s�t v� canxi kh�ng? 

Tin li�n quan

Quan ni�m v� nh�ng m�n n g�y s�y thai: N�u m� b�u s�, t�t nh�t kh�ng n�n n - Anh 10

15 s� th�t v� sinh th��ng kh�ng n�i th� �t m� b�u n�o bi�t �n

Quan ni�m v� nh�ng m�n n g�y s�y thai: N�u m� b�u s�, t�t nh�t kh�ng n�n n - Anh 11

Ng�c Lan t�ng ho�ng h�n v� b� ti�u ��ng thai k� do t ng 20kg

Tr� l�i: Khi mang b�u th� b�c s) s� o l��ng d� tr� s�t trong c� th� thai ph� v� n�u b�n kh�ng thi�u s�t th� kh�ng c�n b� sung. Tuy nhi�n, n�u trong thai k� m� b�n kh�ng n u�ng h�p l� th� r�t d� b� thi�u s�t n�n b�n u�ng m�t ng�y m�t vi�n s�t � � ph�ng cing ��c. Trong tr��ng h�p m� b�u b� b�nh l� v� t ng d� tr� s�t th� kh�ng n�n b� sung s�t. V� v�y b�n n�n i kh�m ngay t� �u thai k� � bi�t m�nh c� b�nh g� kh�ng. V� canxi, � n��c nhi�t �i nh� Vi�t Nam r�t �t ng��i b� thi�u canxi. V� v�y, n�u b�n n nhi�u � n gi�u canxi, l�i u�ng th�m s�a v� b� sung canxi d�ng vi�n th� r�t d� b� s�i th�n. Vi�c b�n c� n�n u�ng canxi hay kh�ng v� v�i h�m l��ng bao nhi�u s� ph� thu�c v�o t�nh tr�ng c� th� b�n. V� v�y, b�n n�n h�i � ki�n b�c s), �ng t� � mua canxi v� u�ng.

C�u h�i 3: T� khi mang thai, em th��ng xuy�n b� au kh�p hai ng�n ch�n c�i, kh�ng bi�t em c� b� b�nh g�t kh�ng � c�n i�u ch�nh ch� � n u�ng?

Tr� l�i:  a s� c�c thai ph� �u b� au kh�p, �c bi�t l� kh�p ng�n tay, ng�n ch�n. Nh�ng tri�u ch�ng n�y s� h�t khi b�n sinh xong. N�u nghi ng� b� h�i ch�ng �ng c� tay hay nh�ng v�n � x��ng kh�p kh�c th� b�n cing n�n �i �n khi sinh xong h�y kh�m v� i�u tr�.

C�u h�i 4: Em mang thai 30 tu�n v� � t ng 8kg. Nhi�u ng��i n�i em t ng nh� v�y l� �t v� khuy�n em n�n n y�n � t�t cho em b�. V�y l�i khuy�n nh� th� c� �ng kh�ng �?

Tr� l�i: C�n n�ng c�a b�n ang t ng chu�n n�n kh�ng c�n lo l�ng. V� v�n � n y�n th� ch�c ch�n s� b� sung n ng l��ng, t�t cho b�n c�n c� t�t cho b� kh�ng th� ch�a ai ch�ng minh. N�u c� i�u ki�n th� b�n c� th� n nh�ng �ng ch�ng c�ng ��ng ph�n hay m�t ong v� s� l�m t ng ��ng.

Theo V�n Anh - �nh: Th�c Quy�n (Kh�m Ph�)