Báo cáo tài chính chi tiết quý II năm 2009 của Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam - PVFC (HoSE: PVF):

* File đính kèm