(CafeF) – Năm 2009 công ty kế hoạch lãi hơn 297 tỷ đồng trước thuế, và trả cổ tức 5%.