(CafeF) – CTCP Nhiệt điện Phả Lại (mã CK: PPC) vừa thông báo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2009 với tổng lợi nhuận trước thuế đạt 95.427,76 triệu đồng.