Giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ CTCP Nhiệt Điện Phả Lại như sau: