Cổ tức này không đổi so với năm 2011, lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 10,4 tỷ đồng.

Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội, mã PJC , công bố nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

Đại hội thông qua kết quả kinh doanh năm 2011, với doanh thu 1.119 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 14,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 11 tỷ đồng. Công ty trích 4,4 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 14% (đã chia vào tháng 3/2012).

Năm 2012, PJC đặt kế hoạch doanh thu 1.159 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 13,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10,4 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức giữ nguyên 14%.

Công ty sẽ đầu tư 31,8 tỷ đồng trong năm 2012, bao gồm 12 xe ô tô si téc và đầu tư phát triển mới 1-2 cửa hàng xăng dầu.

Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 là 600 triệu đồng. Vốn điều lệ được thay đổi từ 30,72 tỷ đồng lên 31,26 tỷ đồng.

Đơn vị kiểm toán năm 2012 là công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA)

Nguồn DVT/HNX