ND - Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng ở Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) đã được cấp ủy, chỉ huy, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, quán triệt sâu sắc, tạo sự thống nhất cao và triển khai có hiệu quả.

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục đều tổ chức tốt lễ phát động ra quân thi đua quyết thắng, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm. Quá trình tổ chức luôn gắn chặt thi đua thường xuyên với thi đua từng giai đoạn, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng; giữa phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua của các ngành, các tổ chức quần chúng và các cuộc vận động, đặc biệt là Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" và phong trào thi đua "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" đã khơi dậy và phát huy được sức mạnh của mọi tổ chức, mọi ngành, mọi lực lượng vào thực hiện các nội dung, các mục tiêu thi đua. Tổng cục và các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế công tác thi đua, khen thưởng, quy định chấm điểm thi đua, bổ sung và kiện toàn Hội đồng (ban, tổ) thi đua, khen thưởng, tổ chức tập huấn cho hàng trăm cán bộ trực tiếp chỉ đạo và cán bộ chuyên trách về công tác thi đua, khen thưởng. Ở Tổng cục Kỹ thuật, phong trào thi đua quyết thắng đã phát huy và kế thừa những ưu điểm, đồng thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tạo sự chuyển biến, tiến bộ mới, góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Nội dung, hình thức thi đua, nền nếp tổ chức hoạt động thi đua ở các cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tiến bộ, nhất là việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá, chấm điểm, tổng kết rút kinh nghiệm ở từng cấp. Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã được cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp quan tâm xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng ra phong trào thi đua đuổi kịp và vượt điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng. Trong những năm gần đây, nhất là năm 2008 và những tháng đầu năm 2009, phong trào thi đua đã hướng vào việc nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, kịp thời đề xuất với Đảng ủy Quân sự T.Ư và Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật. Triển khai toàn diện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật theo mệnh lệnh và kế hoạch của Bộ Quốc phòng giao cho Tổng cục, trọng tâm là tập trung thi đua chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm đúng, đủ, kịp thời, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, biển, đảo, cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm an toàn trong các ngày lễ, tết, và các nhiệm vụ đột xuất khác. Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục tích cực tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Quân sự T.Ư triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 382 NQ/ĐUQST.Ư về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Thực hiện công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí trang bị kỹ thuật đạt 100% kế hoạch. Chỉ đạo các Quân khu 2, 4, 5, 7, 9 và Binh chủng Công binh triển khai công tác bảo đảm kỹ thuật giúp bạn Lào và Cam-pu-chia. Tham gia xây dựng chương trình hợp tác kỹ thuật quân sự với nước ngoài theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng... Tổ chức khảo sát, nghiên cứu đề xuất phương án kiện toàn hệ thống tổ chức và quản lý hoạt động đăng kiểm quân sự. Các trạm kiểm định toàn quân đã kiểm định được hơn 25.780 lượt xe quân sự, có 93,1% số xe đạt yêu cầu. Tình hình tai nạn giao thông về ô-tô so với cùng kỳ năm 2009 giảm 9,8%; km an toàn đạt 4,3 triệu km/vụ A,B (vượt so với chỉ tiêu 2,2 triệu km/vụ A, B). Phong trào thi đua tập trung đầu tư công nghệ nâng cao chất lượng sửa chữa ở các xí nghiệp và sửa chữa cơ động, triển khai kế hoạch củng cố cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung trang thiết bị cho các xưởng, trạm chiến dịch, chiến thuật. Nghiên cứu cơ chế bảo đảm vật tư kỹ thuật dùng chung, cơ chế điều động vũ khí trang bị kỹ thuật vào sửa chữa. Sửa chữa tại các xí nghiệp đạt 100% kế hoạch năm. Quan tâm đúng mức công tác bảo vệ và nâng cấp hệ thống kho tàng, ứng dụng thành tựu khoa học-công nghệ vào bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa niêm cất, tăng hạn vũ khí trang bị kỹ thuật; kiểm tra các thiết bị phòng, chống cháy, nổ; xử lý bom, mìn, đạn dược bảo đảm an toàn tuyệt đối; tổ chức tốt diễn tập và thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống cháy nổ... Bảo đảm an toàn kho tàng vũ khí trang bị kỹ thuật. Thông qua hội thi, hội thao, bồi dưỡng thi nâng, giữ bậc thợ, tập huấn nghiệp vụ, phong trào thi đua đã góp phần tích cực nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật. Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Có nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện tốt việc đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật các cấp trong quân đội, đáp ứng đủ số lượng, chất lượng ngành nghề cán bộ, nhân viên kỹ thuật để tiến hành có hiệu quả công tác kỹ thuật ở các lĩnh vực. Tích cực xây dựng các chương trình đào tạo cho các đối tượng. Đã tổ chức huấn luyện thường xuyên đạt 100% kế hoạch/năm; tham gia luyện tập chỉ huy tham mưu trên bản đồ cơ quan chiến lược... Từ Tổng cục đến các cơ quan, đơn vị đã gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua quyết thắng với đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động khác, với các hoạt động thực tiễn như hội thi, hội thao, góp phần tạo nên sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và mọi cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong toàn quân về trách nhiệm gìn giữ, bảo quản, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có. Đồng thời tích cực khắc phục những thiếu sót về công tác quản lý; chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa; thực hành tiết kiệm và thực hiện nền nếp chế độ quy định của ngành. Theo dõi, chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt Hội nghị sơ kết làm cơ sở đánh giá đúng những việc làm tốt, chỉ ra những hạn chế thiếu sót ở từng khâu, từng cấp, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiếp tục tham mưu cho Bộ Quốc phòng về các chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" trong tình hình mới. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã quan tâm hướng các cơ quan, đơn vị trong toàn Tổng cục tập trung thi đua vào việc nêu cao tính chủ động trong công tác tư tưởng, trọng tâm là những đơn vị đóng quân trên địa bàn chiến lược, địa bàn trọng điểm, những đơn vị vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Phong trào thi đua đã quán triệt và triển khai tốt xây dựng chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, giữ nghiêm kỷ luật Quân đội, bí mật Nhà nước, bí mật quốc phòng và chấp hành kỷ luật phát ngôn. Toàn Tổng cục đã đẩy mạnh phong trào thi đua "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", tập trung bảo đảm tiếp nhận ngân sách vật tư, xăng, dầu và phân bổ cho các đơn vị để kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh mô hình tăng gia tập trung, chăn thả gia súc, gia cầm và trồng cây xanh; hằng năm trồng thêm hơn 100 nghìn cây các loại; hầu hết các đơn vị cơ sở đều tự túc được 100% rau xanh, 60% thịt cá; trích từ tăng gia, sản xuất làm kinh tế thưởng cho bộ đội trong các dịp lễ, Tết bình quân 640 nghìn đồng/người/năm. Tích cực chủ động theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh, biến động giá cả thị trường từ đó đã có nhiều giải pháp để phòng ngừa hạn chế ảnh hưởng, tác động xấu đến thực hiện nhiệm vụ và bảo đảm đời sống. Bảo đảm tốt các chế độ tiêu chuẩn ăn, ở, mặc cho các đối tượng theo quy định; tổ chức tốt việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng; làm tốt việc hướng dẫn các đơn vị bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng, chống dịch bệnh (nhất là đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, các nhà trường...), quân số khỏe luôn đạt 99,18%. Gắn thi đua với khen thưởng, phong trào thi đua quyết thắng ở Tổng cục Kỹ thuật phát triển sâu rộng, hiệu quả cao. Hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương khen thưởng và nhân rộng trong Tổng cục và toàn quân. Duy Phục