Đây là một trong những nội dung quan trọng của Hội thảo Quốc tế về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và lạm dụng tình dục thông qua du lịch.