ANTĐ - Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch được xác định trên cơ sở khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử quốc gia đặc biệt bao gồm 138 di tích, cụm di tích nằm trên địa bàn 11 xã, thuộc 2 huyện Sơn Dương và Yên Sơn. Quy mô quy hoạch khoảng 3.100ha, nằm trải rộng trên địa bàn 11 xã. Quy hoạch sẽ kiến nghị về việc điều chỉnh mở rộng hoặc thu hẹp các khu vực bảo vệ di tích; Xác định các vùng cảnh quan thiên nhiên cần phải bảo vệ, các khu vực cho phép xây dựng mới; các khu vực hạn chế kiểm soát phát triển.

Yên Vân