Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) công bố thông tin về việc tăng vốn điều lệ như sau:

Ngày 16/19/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận cho PG Bank tăng vốn điều lệ từ 1.000.000.000.000 đồng lên 3.000.000.000.000 đồng theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2010 đã được Đại hội đồng cổ đông ngày 22/4/2010 thông qua và phương án bổ sung theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 263-2010/PGB-HĐQT ngày 23/8/2010.