CTCP Giống cây trồng Trung Ương (HOSE: NSC) công bố chào mua công khai 3,201,294 cổ phiếu CTCP Giống Cây Trồng Miền Nam (HOSE: SSC) để đầu tư lâu dài và mở rộng thị trường.

Cụ thể, NSC sẽ chào mua công khai 3.2 triệu cp SSC để nâng sở hữu từ 5,996,940 cp lên mức 9,207,234 cp SSC, tương ứng tỷ lệ tăng từ 40.16% lên 61.4%. Khi đó SSC sẽ trở thành công ty con của NSC.

Thời gian chào mua 13/03-13/04/2015. Mức giá chào mua dự kiến là 59,000 đồng/cp, tương ứng NSC sẽ chi ra gần 189 tỷ đồng để mua 3.2 triệu cp SSC. Nguồn vốn thực hiện chào mua từ nguồn vốn chủ sở hữu của NSC.

Mục đích chào mua ngoài tăng sở hữu và đầu tư lâu dài, NSC cho biết việc chào mua phù hợp với chiến lược giai đoạn2014-2016 - tầm nhìn 2020. Ngoài ra giúp NSC có thể thực hiện được mục tiêu mở rộng thị trường miền Nam, miền Trung Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

Tài liệu đính kèm:
20150310_20150310 - SSC - NSC Chao mua cong khai co phieu SSC.rar

Sanh Tín