Một số kho hàng, xưởng sản xuất trực thuộc công ty chúng tôi mới thành lập (không đăng ký mã số thuế riêng mà chỉ thành lập theo quyết định của công ty) thì có phải nộp thuế môn bài hay không? (Đặng Xuân Thanh, Hòa Cát, Linh Trung, Thủ Đức, Tp.HCM.)

bài: “Các tổ chức kinh tế bao gồm: - Các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty TNHH, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập khác; - Các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã và các Quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là các Hợp tác xã); - Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (thuộc công ty hoặc thuộc chi nhánh)... hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ được cấp giấy chứng nhận (đăng ký kinh doanh), có đăng ký nộp thuế, và được cấp mã số thuế (loại 13 số );...” Theo đó, trường hợp các kho hàng, xưởng sản xuất trực thuộc công ty (không có giấy phép thành lập, không đăng ký mã số thuế riêng mà được thành lập theo quyết định của công ty) không phát sinh hoạt động mua bán thì các kho hàng, xưởng sản xuất này không phải nộp thuế môn bài.