(CafeF) - Theo thông tin từ NHNN, chưa có NHTM CP nào bị xếp vào loại yếu kém phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và buộc phải phải bị sáp nhập.